Rekrutacja

UWAGA

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA ZAJĘCIA W OGNISKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Odnośnik do systemu rekrutacyjnego: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

11.06. 2019 r. odbędą się sprawdziany kompetencji w związku z rekrutacją na nowy rok szkolnym 2019/2020. Wszystkie sprawdziany odbywają się przy ul. Niegocińskiej 2

Informacja:

zajęcia stałe-obowiązuje rekrutacja przez system dla kandydatów indywidualnych według zamieszczonego powyżej harmonogramu

warsztaty-nie obowiązuje rekrutacja przez system, rekrutacja dla grup np. w ramach świetlic lub całej klasy. 

Podział godzin na poszczególne szkoły znajduje się w zakładce „Organizacja”

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2019/2020

Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania w roku szkolnym 2019/2020 jest prowadzony na podstawie odpowiednich przepisów Rozdziału 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)a w szczególności na podstawie art. 144 tejże ustawy oraz na podstawie zasad zapisanych poniżej uzgodnionych
z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych.

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 na wolne miejsca w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest w serwisie Biura Edukacji, na stronach internetowych placówek oświatowo-wychowawczych oraz pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 3. Dyrektor publicznej placówki oświatowo-wychowawczej, w której organizowane są zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania przed rozpoczęciem rekrutacji określa:
  maksymalną liczebność poszczególnych grup, w których planuje przewidywane zajęcia w roku szkolnym 2018/2019 wraz z określeniem ich typu, rodzaju, stopnia trudności lub przedziału wiekowego uczestników mogących brać w nich udział. Dopuszcza się dodatkowe wymagania dla kandydatów uzasadnione charakterem zajęć.
 4. Zasady rekrutacji nie dotyczą zajęć organizowanych przez placówki w czasie ferii zimowych lub letnich, podczas których obowiązują zasady dotyczące Warszawskiego Programu Zima/Lato w Mieście oraz zajęć opiekuńczych i ogólnorozwojowych ze zmienną liczbą wychowanków prowadzonych przez placówki.
 5. Przy naborze prowadzonym podczas roku szkolnego na zajęcia i warsztaty adresowane do grup szkolnych, zajęcia świetlicowe, okresowe i okazjonalne, zasady rekrutacji nie mają zastosowania.
 6. Rodzice uczestników biorących udział w zajęciach organizowanych przez placówkę w roku szkolnym 2018/2019, zainteresowani zajęciami w kolejnym roku szkolnym, składają deklarację o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w terminie 7 dni bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji. Po zalogowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji i uzupełnieniu niezbędnych danych, należy dokument wydrukować, podpisać i złożyć w placówce.
 7. Po złożeniu deklaracji, o których mowa w pkt 6, przyjmowane są wnioski od kandydatów zamieszkałych w Warszawie o przyjęcie na wolne miejsca na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie. Wnioski są dostępne po zalogowaniu się na stronie internetowej elektronicznego systemu rekrutacji. Po wypełnieniu niezbędnymi danymi wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w każdej placówce, w której kandydat ubiega się o przyjęcia na zajęcia.
 8. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 9. Dyrektor placówki może zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych kandydatów. Informację o badaniu uzdolnień kierunkowych kandydatów oraz o terminie jego przeprowadzenia przekazuje dyrektor placówki.
 10. Warunki przeprowadzenia badania uzdolnień kierunkowych kandydatów ustala rada pedagogiczna placówki. Rada pedagogiczna ustala również definicję pozytywnego wyniku  badania uzdolnień kierunkowych. Badanie uzdolnień kierunkowych przeprowadza komisja rekrutacyjna.
 11. Jeżeli po przeprowadzeniu badania uzdolnień kierunkowych liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik, jest większa niż wolnych miejsc na zajęcia, o których mowa pkt. 10, przeprowadzany jest pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.
 12. W pierwszy etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, zgodnie z art. 131 ww. ustawy, przy czym za każde kryterium można uzyskać 2 punkty.
 13. W przypadku przeprowadzenia pierwszego etapu postepowania rekrutacyjnego rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni w terminie określonym przez dyrektora, jest zobowiązany do dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych (dokumenty są określone w art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe).
  1) Dokumenty określone w  art. 150 ust. 2 pkt 1 ppkt. b, c, d ww. ustawy mogą być składane w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodnośc z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego (zgodnie z art. 76a par 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 14. Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego jest większa liczba kandydatów niż wolnych miejsc na zajęcia, przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria samorządowe określone w uchwale Nr XLV/1085/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3325).
 15. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria, o których mowa w pkt 14, przy czym za każde kryterium można uzyskać 1 punkt.
 16. W przypadku, o którym mowa w pkt. 14 rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni w terminie określonym przez dyrektora, jest zobowiązany do dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych określonych w ww. uchwale.
 17. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, może poprosić o dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniach.
 18. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Odpowiedzialność jest potwierdzona odpowiednią klauzulą zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
 19. Przy rekrutacji na sportowe zajęcia specjalistyczne wymagające odpowiednich predyspozycji zdrowotnych, niezbędne jest przedstawienie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia kandydatów.
 20. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza przewodniczącego komisji zgodnie z art. 157 ustawy Prawo oświatowe. Szczegółowe zasady działania komisji rekrutacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek(Dz. U. poz. 610).
 21. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na zajęcia
  w placówce oświatowo-wychowawczej, zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe oraz list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia
  w placówce oświatowo-wychowawczej, zgodnie z art. 158 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe. Wyniki rekrutacji podane zgodnie z zasadami określonymi w art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe publikowane są w terminie określonym w harmonogramie. Informację o wynikach można też uzyskać w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 22. Wyniki rekrutacji uzupełniającej podane są do publicznej wiadomości do 31 sierpnia2018 r. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja ją poprzedzająca.
 23. Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych uczestnicy potwierdzają przyjęcie do danej grupy zajęciowej w terminie określonym harmonogramem, po czym ogłaszane są listy kkandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 24. Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej określona jest w art. 158 ust. 6 – 8 ustawy Prawo oświatowe.
 25. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej po rozpoczęciu roku szkolnego pozostały wolne miejsca w grupie zajęciowej, w stosunku do kolejnych chętnych kandydatów nie stosuje się zasad rekrutacji. O przyjęciu do grupy zajęciowej na wolne miejsca decyduje dyrektor placówki.
 26. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może, po przeprowadzeniu rekrutacji, podjąć decyzję o zmianie liczebności grupy.
 27. Informacja o rekrutacji jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową placówki oraz zamieszczenie jej na tablicach ogłoszeń w placówce oraz w serwisie Biura Edukacji i pod adresem elektronicznego systemu rekrutacji do placówek: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl