Historia

Historia Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”

W 1973 r. w Szkole Podstawowej nr 175 na Ochocie przy ulicy Trzech Budrysów uruchomiono nową formę zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z osiedla. Szkoła dzięki nowym metodom, zaangażowaniu nauczycieli i rodziców miała na celu zachęcać dzieci, które „spacerowały” bezczynnie po podwórkach do rozwijania swoich zdolności artystycznych oraz pomagać w odrabianiu lekcji.  Tej nowej formie działalności nadano nazwę – Szkoła Środowiskowa przy Szkole Podstawowej nr 175. Pani Jadwiga Wieczorek stanęła przed niełatwym zadaniem pracy jako w-ce dyrektor do spraw środowiska. Ścisła współpraca i uzależnienie od macierzystej Szkoły Podstawowej nr 175 przysparzała wielu problemów, ale jednocześnie nakłaniała do tolerancji i kompromisów. Jednym z ważniejszych osiągnięć było utworzenie klubu rozrywki i nauki pod nazwą „OCZKO” (Osiedlowe Centrum Zabawy, Kultury, Odpoczynku).  W tym czasie powstał Ośrodek Kuratorski z ramienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, wydział IV dla nieletnich. Powołano grupę instruktorów do pełnienia obowiązków nieetatowego kuratora sądowego nieletnich. Ośrodek działał przez okres 1976-1979 i miał wspierać rodziny ubogie i tzw. niewydolne wychowawczo. W międzyczasie placówka zmieniła nazwę na Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 175.  Dyrektorem została Pani Jolanta Jakubik-Zawadzka a tym samym forma zajęć uległa przeobrażeniom. Powstały koła: muzyczne, taneczne, teatralne, recytatorskie, przyrodnicze, plastyczne, reklamowe, sztuki użytkowej, filmowe, małej gospodyni, turystyki pieszej, miłośników Warszawy, techniczne, fotograficzne, rzeźbiarskie, piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, gimnastyki wyrównawczej, odchudzającej, karate. Ognisko współpracowało z osiedlowymi placówkami oświatowo-wychowawczymi organizując konkursy, wystawy, turnieje, mecze. Uczestnicy nagradzani byli upominkami, dyplomami, słodyczami. „Dni seniora” to coroczna impreza organizowana w miesiącu październiku,w której brało udział co najmniej 100 osób. Cieszyła się ogromnym powodzeniem przy dużym wsparciu organizacyjnym młodzieży. „Niedziela z Tatusiem” to kolejna impreza reklamowana w prasie, ściągała rzesze rodzin. Impreza połączona z kiermaszami, giełdą, dyskoteką. Na boisku w tym czasie prowadzone były rozgrywki sportowe. Działalność Ogniska to również szerzenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i wychowawców której przewodniczyła  Pani  Bożena Szubartowska. Dużymi osiągnięciami w historię Ogniska wpisał się zespół taneczno-muzyczny „Ja, Ty, My”.

W 1987 nastąpiły zmiany, które wniósł nowy dyrektor – Pani Barbara Sochal. Ten rok śmiało można nazwać rokiem wielu innowacji. Gabinet Poradnictwa Metodycznego to „oczko w głowie” nowej pani dyrektor. To tworzenie  i zbieranie materiałów dla nauczycieli, pisanie scenariuszy do uroczystości i konkursów w oparciu o przysłowia i porzekadła. Ognisko ściśle współpracowało z muzeami: Narodowym, Etnograficznym, Historycznym, Centrum Edukacji Kulturalnej. „ Teatr z szafy” prowadzony przez instruktorów-aktorów to kolejny „strzał w dziesiątkę”. Teatr zapisał się w historii wieloma sukcesami, ale największym było zdobycie pucharu w 1990 r. w przeglądzie sztuki teatralnej.

W 1992 r. po dziewiętnastu latach działalności  na Ochocie placówka została przeniesiona na Mokotów do Bursy Szkolnej  nr 3 przy ul. Rzymowskiego 36. Od tej pory zaczęła funkcjonować nazwa – Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” Dyrektorem Ogniska została Pani Grażyna Makowska, która zauważyła potrzebę stworzenia klubu samopomocy psychologicznej. Pani dyrektor dostrzegła człowieka poszukującego swego miejsca w życiu, w grupie rówieśniczej, w środowisku. Powstały również artystyczne koła zainteresowań: haft artystyczny, młodego dziennikarza „O Wszem”, plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne.

W 1996 r. siedzibą placówki została Szkoła Podstawowa nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2 i tak jest do dziś. W 1997 r. stanowisko dyrektora objął Pan Antoni Żaliński. Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych po skończonych lekcjach uczniów. Zajęcia artystyczne zostały wyparte potrzebą organizowania zajęć wyrównawczych. Część nauczycieli SP 271 była równocześnie nauczycielami Ogniska. W tym czasie w 2001 roku zostały zapoczątkowane w ognisku dwa konkursy o zasięgu ogólnopolskim muzyczny -„ Młode Talenty Muzyczne” oraz plastyczny – „Bohaterowie Naszych Bajek”. Obydwa konkursy  cieszą się nadal ogromnym zainteresowaniem.

W 2004 następują kolejne zmiany. Wraz z nowym dyrektorem Panią Marią Popławską-Staniszewską następuje powrót do zajęć artystycznych. Pani dyrektor z wykształcenia nauczyciel wychowania muzycznego, pasjonatka tańca ludowego stawia na szeroko pojętą sztukę. W Ognisku zmienia się kadra. Pracę rozpoczynają nauczyciele z wykształceniem lub zamiłowaniem artystycznym.

W 2007 r.  dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy   w szkole” dotyczącego  programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego funkcjonowanie Ogniska nabrało rozpędu. Dzięki ogromnemu wsparciu p. Elżbiety Markiewicz ówczesnego pracownika Mazowieckiego Kuratorium Oświaty placówka nie tylko zrealizowała mnóstwo programów edukacyjnych, nawiązała współpracę z wieloma  placówkami o podobnej działalności na terenie całej Polski, ale też została wyposażona we wszystkie potrzebne materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt biurowy  (komputery, drukarki, sprzęt audiowizualny, meble, pianino, gitary etc).

W 2008 r. dzięki pomocy burmistrza do spraw oświaty w dzielnicy Mokotów Pana Krzysztofa Skolimowskiego Ognisko rozszerzyło swoją działalność na teren Szkoły Podstawowej nr 191. W tym czasie Ognisko zostało również połączone ze światem poprzez  Internet i założona została strona internetowa. W  2012 r. Ognisko rozszerzyło swoją działalność na teren Gimnazjum nr 6.

W 2013 r. Uroczystość odbyła się  w Domu Kultury „Łowicka” w dniu 25 października. Ognisko nadal rozszerza swoją działalność. Nawiązuje współpracę z różnymi instytucjami kultury na terenie  Warszawy i poza jej granicami.  Zwiększa  ilość i różnorodność kół zainteresowań. Wprowadza  między innymi zajęcia szycia na maszynach domowych. Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” jest jedyną tego typu publiczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży na terenie Służewca. Uczniowie-Wychowankowie są laureatami i finalistami wielu prestiżowych konkursów. Kadra to nauczyciele, której pasją jest szeroko pojęta sztuka, kultura i dziedzictwo narodowe. Największym sukcesem Ogniska jest stworzenie przyjaznej atmosfery, nad  którą wspólnie pracują nauczyciele, rodzice i dzieci.  Zespół wszystkich pracowników Ogniska pojęcie współpracy traktuje jako wspólne zaufanie, wspólne działanie i wspólny sukces.  

W 2018 r. Ognisko obchodziło 45-lecie działalności. Uroczystość odbyła się  w Domu Kultury „KADR” w dniu 25 października.

OGNISKO ŁĄCZY LUDZI45 LECIE SLAJD