Młode Talenty Muzyczne

13.02.2023

Informujemy, że XXI edycja konkursu  „Młode Talenty Muzyczne” 2023 pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Dzielnicy Mokotów odbędzie się 20.04.2023 w Służewskim Domu Kultury. Poniżej Regulamin konkursu. Zapraszamy.

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIKA NR 1

Poniżej link do formularza google, karta uczestnictwa.

Karta Uczestnictwa (załącznik nr 1)

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

Informacja o zasadach przetwarzania  danych osobowych 

Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do konkursu „Młode Talenty Muzyczne” oraz wizerunków utrwalonych podczas konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gruszczyńskiego 12, 02-693 Warszawa, tel. 22 853-47-24, email www.ognisko175.edu.pl Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ognisku jest Dariusz Lewandowski,adres e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl

Pod tym adresem zgłaszać można m.in. żądania realizacji praw, o których mowa niżej a także wszelkie pytania, wątpliwości bądź zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych. Jeżeli ktoś nie dysponuje dostępem do poczty elektronicznej może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, pod adresem Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”.

Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”, w celu i w zakresie określonym przez OPP ”175”. Inne kategorie odbiorców danych mogą być wskazane poniżej, oddzielnie dla poszczególnych czynności przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje szereg uprawnień: prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). W przypadku osoby niepełnoletniej prawa te mogą być wykonywane przez rodzica lub opiekuna prawnego tej osoby.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

I. Przetwarzanie danych osobowych uczestników, podanych w zgłoszeniu do konkursu „Młode Talenty muzyczne”, w tym opiekunów grup i osób przygotowujących wykonawców do występu.

Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji konkursu „Młode Talenty muzyczne”, wyłonienia i ogłoszenia laureatów oraz opublikowania listy uczestników i laureatów na stronie internetowej OPP „175”, w profilach w mediach społecznościowych, w prasie, radiu i telewizji oraz w innych mediach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika konkursu, a w przypadku niepełnoletnich uczestników – zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Zgodę można wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej OPP ”175” lub Inspektora Ochrony Danych, podając nazwę konkursu oraz imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika – również imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego.

Dane zostaną usunięte po wycofaniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub w terminie 1 roku od rozstrzygnięcia konkursu, pod warunkiem, że nie istnieją przesłanki do ich dalszego przechowywania i przetwarzania np. potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z konkursem lub potrzeba udokumentowania zgody na rozpowszechnianie wizerunku lub na otrzymywanie informacji o organizowanych w przyszłości konkursach lub innych wydarzeniach artystyczno-kulturalnych. Dane o laureatach mogą być przetwarzane dłużej w celu archiwalnym w interesie publicznym, jakim jest potrzeba utrwalenia historii działalności ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”, na podstawie uzasadnionego prawnie interesu OPP ”175”.

II. Przetwarzanie wizerunków uczestników konkursu w celu dokumentowania jego przebiegu oraz promowania i informowania działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”.

W trakcie konkursu mogą być wykonywane fotografie i nagrania wideo w celu dokumentowania przebiegu konkursu oraz informowania o działalności OPP „175” i promowania jej, w tym fotografie i nagrania zawierające dane osobowe w formie wizerunku uczestników konkursu. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest uzasadniony prawnie interes Ogniska Pracy

Pozaszkolnej „175”, którym jest potrzeba dokumentowania prowadzonej działalności oraz dążenie do zaspakajania potrzeb mieszkańców dzielnicy i innych osób zarówno w zamiarze informowania o prowadzonej działalności jak i zachęcania do udziału w niej.

Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez czynnego udziału osoby, którą ten wizerunek przedstawia.

Rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo, które – na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wymaga uzyskania zezwolenia, odbywa się w oparciu o wyrażoną odrębnie zgodę osoby, której wizerunek jest uwidoczniony na fotografii lub nagraniu, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzica lub opiekuna prawnego. Zwracamy uwagę na fakt, że nie każde rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo zawierających wizerunek osoby wymaga takiej zgody.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym czasie ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. W przypadku fotografii i nagrań wideo z występów zespołowych brak zgody dotyczącej choćby jednego członka zespołu może oznaczać brak możliwości rozpowszechniania fotografii i nagrań wideo tego zespołu.

Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można wycofać wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej OPP ”175” lub Inspektora Ochrony Danych, podając nazwę konkursu oraz imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika również imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,  a także wskazując fotografie lub nagrania wideo i uwidoczniony na nich wizerunek, którego dotyczy wycofanie zgody. Zwracamy uwagę na fakt, że nie wszystkie fotografie i nagrania wideo wymagają do ich rozpowszechniania zgody osoby lub osób, których wizerunek jest na nich uwidoczniony.

Ognisko Pacy Pozaszkolnej „175” dokłada starań, aby rozpowszechniane fotografie lub nagrania nie przedstawiały żadnej z uwidocznionych na nich osób w sposób niekorzystny, naruszający jej dobre imię czy dobre obyczaje. Osoby, które mimo to nie chcą, aby utrwalano lub rozpowszechniano ich wizerunek lub wizerunek ich dziecka prosimy o kontakt z organizatorem konkursu.  Zgłaszane życzenia nieutrwalania lub nierozpowszechniania wizerunku danej osoby będą honorowane, o ile nie uniemożliwi to sporządzenia fotografii lub nagrań do celów dokumentalnych.

Należy mieć na uwadze, że rozpowszechnienie danych w formie wizerunku w serwisie www lub w mediach społecznościowych oznacza możliwość dostępu do nich na całym świecie, w tym w krajach które nie zapewniają ochrony danych osobowych na poziomie takim, jak w Unii Europejskiej.

Dane w formie wizerunku mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie OPP „175” m.in. fotografom, usługodawcom świadczącym usługi hostingu serwisu www, usługodawcom świadczącym usługi informatyczne itp. w celach i w zakresie określonym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”.

Fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunki osób zostaną usunięte po 5 latach od dnia utrwalenia, za wyjątkiem tych, które zostaną zachowane do celów archiwalnych w interesie publicznym.

III. Przetwarzanie danych osób, którym przysługują prawa autorskie i prawa pokrewne do wykonywanych w trakcie konkursu utworów.

Dane osobowe są przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku oznaczenia utworu imieniem i nazwiskiem autora lub osoby, która twórczo przyczyniła się do powstania utworu lub osoby, która w twórczy sposób przyczyniła się do powstania artystycznego wykonania utworu a także w celu ogłoszenia i opublikowania imienia i nazwiska tej osoby  na liście laureatów w przypadku, gdy jury festiwalu przyzna takiej osobie wyróżnienie lub nagrodę. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych a także prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest pragnienie uhonorowania twórczego wkładu tych osób w prezentowane dzieło. Dane są pozyskiwane od osoby wypełniającej zgłoszenie do konkursu i są przetwarzane nie dłużej niż dane uczestników konkursu.

Historia konkursu

Konkurs  „Młode Talenty Muzyczne” o zasięgu ogólnopolskim jest organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”  od  2001 r.  

Inicjatorem konkursu jest Maria Popławska-Staniszewska, obecnie dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”. Konkurs w pierwotnej wersji skierowany był jedynie do szkół, w których działały szkolne zespoły instrumentalne lub instrumentalno-wokalne.  Celem konkursu było wyłonienie najlepszego i najbardziej „żywego” a więc instrumentalno-wokalnego zespołu szkolnego. Po kilku edycjach konkurs rozszerzył zakres kategorii na wokalną w oparciu  o podkład z nośnika elektronicznego.  Przesłuchania do pierwszych edycji odbyły się w siedzibie ogniska przy ul. Niegocińskiej 2.  Dostrzegając ogromne zainteresowanie konkursem kolejne edycje odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7. W 2006 r. konkurs został zorganizowany w Młodzieżowym Domu Kultury przy  ul. Puławskiej 97. W latach 2007-2014 przesłuchania odbywały się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ulicy Na Uboczu 3. Od 2015 konkurs odbywa się w nowym, pięknym miejscu Mokotowa – Służewskim Domu Kultury. Tematyka konkursu na przestrzeni lat była różna: patriotyczna, ludowa, klasyczna. Od kilku lat organizatorzy konkursu nie określają zakresu tematycznego.

Konkurs od 2014 r. objęty jest honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, od 2015 honorowym patronatem Burmistrza dzielnicy Mokotów a od 2020 honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Od wielu lat członkiem jury jest Pani Monika Gromek, kompozytorka, muzyk, wieloletni metodyk, recenzentka i autorka podręczników i zeszytów szkolnych, członek Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej.

Celem nadrzędnym konkursu nie jest wyłonienie najlepszych uczestników przeglądu chociaż taki cel jest ważny i jest realizowany. Priorytetem konkursu jest profesjonalny komentarz, fachowa porada jak i gdzie rozwijać muzyczne zdolności i umiejętności. Chcemy wskazywać, co należy dopracować, aby  w przyszłości śpiewać, grać, muzykować jeszcze lepiej niż do tej pory.

Specjaliści w dziedzinie muzyki z przyjemnością odpowiadają na pytania nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży biorących udział  w konkursie.  Jury udziela delikatnych, życzliwych  i bardzo potrzebnych wskazówek, tym którzy wyrażą taką wolę i chęć.

Stałym elementem organizacyjnym konkursu jest wprowadzenie życzliwego, przyjaznego i ciepłego jak przystało na ognisko nastroju,  poprzez powitanie wszystkich uczestników skromnym poczęstunkiem.

 

„Dążenie do upowszechniania muzyki, do tego, by stała się codziennym dobrem wszystkich ludzi, aby można było wzbogacić ich dusze, ich wyobraźnię i możliwości-oto zadanie, któremu warto poświęcić życie.” Stefan Śledziński