„Okaż kulturę i chroń naturę”

Program Innowacji Pedagogicznej

(z zakresu ochrony przyrody i zagrożeń ekologicznych realizowany)

w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „175”​

„Okaż kulturę i chroń naturę”

Autorka programu: mgr Katarzyna Andrzejewska
Rodzaj innowacji: programowa
Termin wdrożenia: X 2019-IV 2020
Adresaci: wychowankowie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”

OPIS INNOWACJI

Powodem, dla którego w tym roku program innowacyjny będzie dotyczył ochrony przyrody, są zagrożenia ekologiczne, z którymi zmaga się współczesny świat: kataklizmy, zanieczyszczenie powietrza i wody, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, dziura ozonowa, degradacja gleb, wymieranie zwierząt, wyginięcie wielu gatunków roślin. Wszystkie one są wynikiem dewastacji środowiska naturalnego przez człowieka i jego konsumpcyjnym stylem życia. A skutki takiego działania są coraz bardziej widoczne dla przeciętnych ludzi. Zanieczyszczone środowisko negatywnie wpływa na zdrowie człowieka. Ochrona przyrody staje się więc podstawowym obowiązkiem każdego z nas. Należy więc od najwcześniejszych lat kształtować w młodym pokoleniu poczucie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyje. Racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi i ochrona przyrody, to wyzwania jakie już teraz przed nami stoją. Wskazanie dzieciom jakie współcześnie popełniamy błędy, zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, nauka odpowiedzialnego zachowania, walka ze złymi nawykami w kontaktach z naturą, mogą w przyszłości ustrzec je przed globalną katastrofą ekologiczną.
W ramach koła turystycznego zwiedzimy: Łazienki Królewskie, Ogród Botaniczny, Skarpę Wiślaną i poznamy tamtejszą przyrodę, odwiedzimy wraz z samorządem OPP „175” Jadłodzielnię i poznamy zasady jej funkcjonowania. Na zajęciach rękodzielniczych (szycie na maszynie, haftach i biżuterii) dzieci będą mogły stworzyć biżuterię ekologiczną, przedmioty codzienne wielokrotnego użytku (myjki, waciki). Zostaną również zorganizowane warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i ich opiekunów – „Warzyworki”, szycie ekologicznych toreb na zakupy wielokrotnego użytku z materiałów recyklingowych. Samorząd OPP „175” wraz z nauczycielami przygotuje happening „Zero Waste” oraz zbiórkę produktów do Jadłodzielni. Podczas trwania innowacji odbędą się konkursy „Pora na Ekostwora” (zajęcia rękodzielnicze), „Okaż kulturę i chroń naturę” (kaligrafia) oraz „Ekologicznie znaczy logicznie” (turystyka). Zwycięzcy zostaną wyłonieni w poszczególnych grupach i nagrodzeni. Podsumowaniem Programu Innowacyjnego będzie „Zielony Dzień”, który odbędzie się w Dzień Ziemi (22.4). Będziemy go świętować ubrani na zielono, zorganizujemy happening „Zero Waste”, wystawę nagrodzonych prac, a chętni nauczyciele tego dnia przeprowadzą pogadanki lub zajęcia dotyczące tematyki ekologicznej.

UWAGI O REALIZACJI

Program będzie realizowany w trakcie zajęć stałych, warsztatowych, wycieczek oraz w trakcie imprez- happeningów i akcji specjalnych organizowanych przez samorząd ogniska oraz nauczycieli.

ZAMIERZONE EFEKTY:

Uczniowie rozumieją istotę i rangę problemu. Wiedzą, że to, jak będą postępować może przyczynić się do albo do dalszej dewastacji środowiska albo do poprawy jego stanu. Poczują się odpowiedzialni i będą reagować na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania się innych w stosunku do przyrody- będą troszczyć się o najbliższe otoczenie.

ROZMIAR PRZESTRZENNY:

Do realizacji programu ekologicznego wykorzystywane będzie zarówno Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”, jego najbliższe otoczenie oraz miejsca, w których będą odbywać się wycieczki.

CELE PROGRAMU

  •  Cel ogólny programu

Nadrzędnym celem programu będzie kształtowanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności za otaczające ich środowisko oraz uświadomienie im, że swoimi działaniami mogą przyczynić się do zmniejszenia jego dewastacji.

  • Cele szczegółowe:

• rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,
• wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
• poznanie słownictwa o treści przyrodniczo-ekologicznej,
• wyrobienie nawyków dbałości o otoczenie,
• zrozumienie znaczenia powietrza, wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt,
• kształtowanie właściwych nawyków dotyczących oszczędzania wody i energii,
• włączanie w akcje proekologiczne,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności i reakcji na problemy ekologiczne,
• propagowanie stylu życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska – „zero waste”
• naukę ekologicznego życia we własnym domu,
• twórczy recykling,
• zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowania się niektórych ludzi na obszarach chronionych, w lasach, itp…,
• wdrażanie do działań mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska,
• uzmysławianie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie.


METODY I FORMY PRACY Z UCZNIEM W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU

  • Metody:

• podające (przyswajanie): opowiadanie, pogadanki, dyskusje, wiersze, piosenki
• aktywizujące: burza mózgów, plakaty, gry dydaktyczne
• eksponujące –filmy, ekspozycja prac

Formy pracy:

1. Spacery, wycieczki,
2. Spotkania z ekspertami,
3. Spotkania warsztatowe z udziałem dzieci i rodziców- warsztaty ekologiczne.
4. Prace wytwórcze- np. fotografie, plakaty, ulotki, wystawy, itp.
5. Organizacja ekologicznych happeningów i udział w nich.
6. Opieka nad zwierzętami.
7. Organizowanie ekologicznych konkursów wewnątrzszkolnych oraz międzyszkolnych.
8. Kto nas truje, kto zaśmieca, kto …..? – tropienie ekoprzestępców oraz „ Kto nas czyści, kto troszczy się o przyrodę…” – poznawanie ekodobroczyńców.

ZAKRES TEMATYCZNY

ŚRODKI, MATERIAŁY, SPRZĘT, KOSZTORYS:
    • Brak
 
SPRZYMIERZEŃCY:
    • Rodzice
    • Rada Rodziców
    • Samorząd Uczniów OPP „175”
 
SPOSOBY OCENY:
    • Brak
 
EWALUACJA:
Celem ewaluacji będzie: 
    • zdiagnozowanie obszarów sukcesów i niepowodzeń programu w celu dokonania zmian i poprawek w istniejącym programie, 
    • sprawdzenie, czy realizacja programu rozwija zainteresowania i wiadomości uczniów. Zasadność i atrakcyjność zadań przyjętych do realizacji zostanie poddana ocenie poprzez obserwację przez nauczycieli zaangażowania uczniów oraz poprzez udział w imprezach organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”.
    • ankieta dla dzieci
 
Propozycje pytań dla uczniów:
Czy interesuje Cię tematyka ekologiczna?
Czemu tematyka ekologiczna jest ważna?
Które z zajęć podobają Ci się najbardziej i dlaczego?
Czego nauczyłeś się na tych zajęciach?
Czy zmieniło się Twoje zachowanie wobec przyrody – w jaki sposób?
Czy dzielisz się zdobytą wiedzą z innymi, z kim?
Czy chciałbyś w dalszym ciągu uczestniczyć w tego typu zajęciach?