Muzyczna Przygoda

Program Innowacji Pedagogicznej z zakresu edukacji muzycznej realizowanej

w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „175”​

w roku szkolnym 2020/2021

MUZYCZNA PRZYGODA

Program Innowacji Pedagogicznej z zakresu edukacji muzycznej realizowanej

w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „175”​

w roku szkolnym 2019/2020

TYTUŁ INNOWACJI: „Muzyczna przygoda”

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że działania muzyczne służą ogólnemu rozwojowi dziecka. Kształtują jego pamięć aktywną, podzielność uwagi, twórczą wyobraźnię. Przyczyniają się do rozwoju procesów poznawczych. Inne funkcje muzyki związane są z rozwojem samodzielnego myślenia, zaspakajaniem potrzeb ekspresji, jak również wpływają na zdolności twórcze takie jak: wyobraźnia, zaradność, pomysłowość.

RODZAJ INNOWACJI:

Programowa.

MIEJSCE REALIZACJI:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” w Warszawie ul. Niegocińska 2

AUTOR INNOWACJI:

Tomasz Ziułek: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku: „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany. Zajmowane stanowisko: nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych.

CZAS REALIZACJI:

Rok szkolny 2019/2020

OPIS INNOWACJI

WSTĘP:

Innowacja pedagogiczna skierowana jest dla uczniów Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”. Program ma na celu stworzenie szerszego pola do pełnego i świadomego odbioru muzyki w połączeniu ze sztuką słowa, plastyki, ruchu, gestu oraz gry aktorskie. Program jest wzbogaceniem treści programowych realizowanych na zajęciach w OPP „175”.

CELE INNOWACJI:

 • Rozbudzanie pozytywnego stosunku do muzyki
 • Kształtowanie osobowości twórczej
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej i emocjonalnej
 • Rozwijanie umiejętności słuchania muzyki, jej analizowania pod kątem rytmu, tempa i melodii
 • Zapoznanie z dziełami muzycznymi
 • Poznawanie wiadomości o muzyce i ciągłe ich poszerzanie
 • Przygotowanie do świadomego i aktywnego korzystania z muzyki

ZAKRES TEMATYCZNY:

UCZESTNICY INNOWACJI POWINNI UMIEĆ:

 • chętnie śpiewa nauczone piosenki,
 • potrafi uważnie słuchać muzyki – analizować,
 • potrafi odprężyć się, zrelaksować przy muzyce,
 • potrafi występować w roli widza na koncercie,
 • panuje nad emocjami i temperamentem, jest cierpliwy,
 • maluje i tworzy prace plastyczne przy muzyce,
 • przeżywa emocje związane ze słuchanym utworem muzycznym,
 • umie odróżnić zmiany tempa, dynamiki,
 • zna muzyczne formy taneczne,
 • zna muzyczne znaki graficzne,
 • rozróżnia instrumenty i zna ich budowę.

 

Ewaluacja

    1. Zdiagnozowanie obszarów sukcesów i niepowodzeń programu w celu dokonania zmian i poprawek oraz podjęcie decyzji w kierunku kontynuowania programu 

    2. Sprawdzenie, czy realizacja programu rozwinęła zainteresowania i wiadomości uczniów. 

Narzędzia: 

    1. Ankieta do nauczycieli dotycząca kontynuacji programu

    2. Ankieta do rodziców i uczniów dotycząca realizacji innowacji

Autor innowacji: Tomasz Ziułek