Krótka Historia Filmu Czyli Od Kinematografu Do Filmu 3d

Program Innowacji Pedagogicznej

w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „175”​

„Krótka Historia Filmu Czyli Od Kinematografu Do Filmu 3d”

Autorka programu: Karolina Marcjanik-Ogonek
Typ placówki: pozaszkolna
Rodzaj innowacji: programowa
Zakres: Edukacja Filmowa
Miejsce realizacji: Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”
Termin: I semestr roku szkolnego 2019/2020

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Głównym założeniem programu jest wprowadzenie na zajęciach koła teatralnego oraz koła dziennikarskiego elementów z zakresu sztuki filmowej. Zajęcia będą odbywać się w odpowiednich blokach tematycznych średnio dwa – trzy razy w miesiącu. Celem nadrzędnym innowacji jest wykształcenie nawyku systematycznego i bezpośredniego obcowania ze sztuką filmową oraz obudzenie w uczestnikach potrzeby udziału w szeroko pojętym życiu kulturalnym. Ponad to podjęte działania mają za zadanie przygotować dzieci do świadomego obcowania z kulturą wyższą oraz umiejętnego interpretowania sztuki filmowej.

II. CELE PROGRAMU
1. Uwrażliwienie dzieci na odbiór sztuki filmowej.
2. Kształtowanie umiejętności interpretowania dzieł filmowych.
3. Zapoznanie dzieci ze zmianami, które zaszły w sztuce filmowej od czasów kinematografii braci Lumier po epokę nowoczesnych technologii.
4. Wspólne aktywne uczestnictwo w kulturze.
5. Podniesienie poziomu wiedzy i ogólnej kultury dzieci.
6. Kształtowanie estetycznej wrażliwości dzieci i wpływanie na moralne postawy wychowanków ogniska.
7. Zapoznanie uczniów z wybraną twórczością z dziedziny muzyki filmowej.
8. Zapoznanie uczniów z filmami szczególnie ważnymi wychowawczo.
9. Rozwijanie postaw społecznych, współdziałania i współżycia w grupie.
10. Rozwijanie zainteresowania sprawami kultury i sztuki.

III. Programem innowacji zostaną objęci uczniowie koła teatralnego oraz koła dziennikarskiego funkcjonujących w ramach planowych zajęć Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”.

IV.TERMIN REALIZACJI: pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020.

V. METODY:
– projekcja wybranych filmów (fragmenty lub całość),
– dyskusja,
– wykład,
– drama,
– warsztaty redaktorskie – pisanie recenzji wybranych filmów.

VI. FORMY:
– praca indywidualna,
– praca w grupach.

VII. ZAKRES TREŚCI TEMATYCZNYCH I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

VIII. OCZEKIWANE REZULTATY:
1. Uczestnik zajęć zna słownictwo związane z filmem oraz z pracą na planie filmowych (reżyser, aktor, scenograf, operator kamery, choreograf, kostiumograf, makijażysta).
2. Uczestnik potrafi rozmawiać na określony temat z wykorzystaniem nowego fachowego słownictwa, potrafi również wyrazić własną, krótką opinię na temat oglądanego dzieła filmowego.
3. Uczestnik zajęć nabiera nawyku systematycznego i bezpośredniego obcowania ze sztuką filmową.
4. Uczestnik zna historię filmu od czasu kinematografu braci Lumier po współczesną twórczość filmową.

IX. ŚRODKI, MATERIAŁY, SPRZĘT:
– komputer,
– rzutnik.

X. SPOSOBY OCENY:
– brak

XI. EWALUACJA:
• zdiagnozowanie obszarów sukcesów i niepowodzeń programu w celu dokonania zmian i poprawek w istniejącym programie,
• sprawdzenie, czy realizacja programu rozwija zainteresowania i wiadomości uczniów.